131 ledamöter i Västra Götaland röstade för att behålla omskärelse/könsstympning av pojkar

I regionsfullmäktige i Västra Götalands län röstade idag 131 ledamöter för att behålla omskärelse av pojkar. SD hade lagt fram en motion om att inte tillåta det, så länge det inte var av medicinska skäl. Lagen om omskärelse kom 2001, men ansågs redan då bryta mot barnkonventionen, men Sverige tillät ändå omskärelse av pojkar.

Socialstyrelsen uppskattar att 2000-3000 omskärelser av pojkar görs i Sverige varje år. De flesta görs av religiösa eller kulturella skäl. Enligt judisk tro ska omskärelse ske tidigt (åttonde dagen). Muslimska pojkar omskärs ibland också tidigt men ofta långt senare.

Omskärelse av pojkar under 18 år är tillåtet enligt lag om det utförs av legitimerad läkare med smärtlindring och betryggande hygien.Omskärelse av pojkar regleras i Omskärelselagen (2001:499) som trädde i kraft den 1 oktober 2001.

Svenska Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik granskade frågan ur ett etiskt och juridiskt perspektiv och skriver i ett uttalande 2011:

”Delegationen för medicinsk etik anser att beslut om icke-medicinskt motiverad omskärelse av pojkar är svårförenligt med respekt för barnets rätt till integritet och självbestämmande samt med hänsyn till barnets bästa enligt FN:s konvention om barnets rättigheter. Det finns därför skäl att avvakta med ett sådant ingrepp till dess att barnet självt kan samtycka till åtgärden.”

För att kolla på videon från regionsfullmäktige, klicka på länken och gå sen ner till ” Motion om könsstympning av pojkar” : http://vgregion.media.fnf.nu/49/regionfullmaktige_12_april_2016

Foto: Skärmdump
Foto: Skärmdump

Jakob Larsson, Webbredaktör

1 Comment

Kommentera

swe_sek